DocMap - מפת מסמך

כידוע קיים ב'ורד' האפשרות של "מפת מסמך", שעל ידה יכולים לדלג ולקבץ ממקום למקום במסמך, על פי הכותרות.

 

בסקריפט DocMap.prg רושמים קוד של כותרות הרצוי, ומופיע רשימה של כל הכותרות שיש להם אותו קוד, בלחיצה על איזה כותרת בהרשימה, הסקריפט מגלגל המסמך לאותו כותרת בהטקסט עצמו. מאד שימושי בעת עשיית תיקונים במסמך.

יש אפשרות לרשום עד שלשה קודים - לשלשה רמות.

הוספות בעדכונים: 1.5​, 2.1​, 3.6

הוספות בגירסה 1.5

א. תומך נקודות (התצוגה לא משתבש כשיש נקודות בהכותרת).

ב. תומך אנגלית (בעבר הי' מופיע בסדר הפוך).

ג. אפשרות לשלט ולקבוע גובה ורוחב הדיאלוג.

ד. אפשרות לקבוע שלא יציג רק מהקוד (בברירת מחדל הסקריפט מציג מתחילת השורה).

ה. אפשרות לקבוע שלא יציג רק עד סימון "CH." או עד קוד. (בברירת מחדל הסקריפט מציג עד סוף השורה).

ו. אם יש אותו קוד יותר מפעם אחת באותו שורה, אז ישלוף הסקריפט רק פעם אחת.

הוספות בגירסה 2.1

א. אפשרות שהסקריפט ישמור הקודים לפעם הבא שרצים הסקריפט.

ב. אחר שלוחצים על איזה כותרת, משתנה צבע הכותרת (בהדיאלוג, לא בעצם הטקסט), לסימן שכבר נלחץ פעם אחת.

ג. אם החלון הטסקט אינו מלמעלה, אז הסקריפט מביאו למעלה.

ד. אם מקשים על SHIFT בעת שלוחצים על כותרת אז נבחר הכל עד כותרת הבא (באותו רמה).

ה. אם מקשים על SHIFT וגם על CTRL בעת שלוחצים על כותרת אז נבחר הכל עד כותרת הבא (באותו רמה) והכל נעתק ללוח הדבקות של תג, ואז יכולים להדביק הבחירה באיזה מסמך שרוצים ע"י ctrl+v.

ו. אפשר לקבוע איזה פקודה שרוצים (כותבים הפקודה בדיאלוג העדפות בשדה פקודה), ואם מקשים על SHIFT וגם על CTRL בעת שלוחצים על כותרת (כמו באות ה') אז הסקריפט לא מעתיק ללוח הדבקות, רק בוצע הפקודה (דוגמא לזה ראה בסרטון).

ז. אפשר לקבוע שהסקריפט יתעלם מקוד המופיע מפעם שנית באותו שורה [בגירסא 1.5 הוספנו את זה (ראה אות ו' בהוספות גירסה 1.5), ועכשיו זה תלוי בקביעת המשתמש].

 

הוספות בגירסה 3.6

א. אפשרות להכניס כמה קודים לכל רמה, בהפסק רוח או פסיק.
ב. אפשרות של 'סרגל צדדי'. [דיאלוג צר עם מספרי העמודים].
ג. אם החלון הטסקט אינו מלמעלה, אז הסקריפט מביאו למעלה.
ד. כפתורי ניוט, לאפשר לנווט בין ערך לערך בקלות. [אפשר להקצות קיצורי דרך להניווט].
ה. אפשרות שאם הסקריפט 'שומר קודים לפעם הבא', אז הוא ישמור הקודים לקובץ סגנון, דהיינו שהוא שומר הקודים לפי שם הקובץ בה הופעל הסקריפט.
ו. כפתור ניקו, לאפס כל הרמות.

 
 
 

© 2020 by Tzamra

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now